2023. október 24., kedd

Hátakt
Összefogott hullámok 2.

Bruynzeel grafitceruzák, rajzszén, Bristol lap

65 X 50 cm - 2023


Portrérajz

Zselyke

Bruynzeel grafitceruzák, rajzszén, Bristol lap

50 X 32 cm - 2023

 

2023. szeptember 17., vasárnap

Apokrif

 


Apokrif

akril, vászon - 30 X 40 cm - 2023

(Pilinszky János versére.)

"...
És látni fogjuk a kelő napot, 
mint tébolyult pupilla néma és
mint figyelő vadállat, oly nyugodt.
...
Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten
A haragos ég infravörösben.
...
Kimeredek a földből.

Látja Isten, hogy állok a napon.
Látja árnyam kövön és kerítésen.
Lélekzet nélkül látja állani
árnyékomat a levegőtlen présben.
..."

"Csakugyan azt mondta az Isten...?"

 


"Csakugyan azt mondta az Isten...?"

akril, vászon - 40 x 40 cm - 2023


Az új festményemen a hajnali Éden kertjének egy különleges helyszíne jelenik meg, a jó és rossz tudásának fája, és környezete. A kép címe, a kígyóban megjelent Sátán legelső mondatának eleje volt az első emberpárnak. Egy mondat, amely elvezetett oda, hogy az ember más lett, mint addig volt. Egy kérdés, amely az emberiséggel elkezdett első kommunikáció kezdete volt, önmagában is hazugságot hordozott, amely cáfolatára az ember szóba is állt a Kísértővel, így a kapcsolatuk a világ részévé vált:

"Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?"

(1 Mózes 3,1)

A képen a fára felkapaszkodó kígyó kettős feje két irányba "néz". Az állati fej az égre, Isten felé emeli nyitott szemeit, ahonnan levettetett; az emberi arca viszont csukva tartja még szemeit. E csukott emberi szemek még az engedetlenség előtti ember "csukott elméjére" utalnak, ahol még "nem nyílt meg a szemük."

A misztikusan fénylő fa két szélén két hangsúlyosabb gyümölcs lóg, egymással szimmetrikusan. Bal oldalt egy ép gyümölcs, jobb oldalt egy öreg gyümölcs, amely pár utal a leendő halál megjelenésére is, amely a háttér őszre forduló szárazzá váló lombkoronáiban is visszaköszön.

Egymásra épülő jelképek is megjelennek a képen.

A fa tövéből aranylóan fénylő fűszálak indulnak ki örvénylő formában, majd tűnnek el a kert erdős részében. 

A jó és rossz tudás fájának tövéből jobbra elinduló örvény forma a teremtés, a fejlődés szimbóluma, amely az éjszakai erdőben tűnik el, ott folytatja útját, amely pedig az emberi lélek megmerítkezésének jelképe az ismeretlenben. Így magának az Ember fejlődésének útjára utalnak a kép ezen elemei.

Tehát a kígyó emberi csukott szemei a jó és rossz tudásának fájáról való evés előtti állapotra utalnak, a fénylő örvény forma pedig az ez utáni emberiségre:

"Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek."

(1 Mózes 3,7)

A hiány ekkor jelenik meg először az emberben, amely megszüli az emberi akaratot, ezt az örvénylő, soha meg nem nyugvó folyamot, amely már elveszik majd önmaga sötét erdejében...

"Azután ezt mondta az Úristen: Íme az ember olyanná lett, mint miközülünk egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz."

(1 Mózes 3,22)

2023. július 27., csütörtök

 


A Teremtés 0. napja

akril, vászon - 40 X 40 cm

"Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött." (1Mózes 1,1-2.)

2023. április 6., csütörtök

"Ami bent, az van kint""Ami bent, az van kint"

akril, farostlemez - 70 X 50 cm - 2023


"A szellem egyetlen mozdulatában benne van az élet összes törvénye. Egyetlen csepp vízben benne van a végtelen óceán rejtélye."

(Hermész Triszmegisztosz)


"Az ember nem csupán önmaga, hanem egy olyan egyszeri, egészen különös, minden esetben fontos és figyelemre méltó pont, melyben a világ jelenségei keresztezik egymást - csak egyetlenegyszer és soha többé úgy, ahogyan épp akkor. Ezért fontos, örök és isteni minden ember története, ezért csodálatos és minden pillanathoz méltó minden ember, ameddig csak él." (Hermann Hesse)

2023. április 2., vasárnap

A Csillag

 


A Csillag

akril, vászon - 30 X 40 cm - 2023


EgyüttállásEgyüttállás

akril, vászon - 30 X 40 cm - 2023


2023. január 29., vasárnap

ÖrömÖröm 

akril, vászon - 50 x 60 cm - 2015, 2023


E képem ötletét egy konkrét látvány adta még évekkel ezelőtt, mikor egy vasútállomáson, ragyogó napsütésben, kellemes tavaszi időben emberek álltak velem együtt a peronon várva a vonatot. Mindenki körülöttem kormoran nézett maga elé, csend volt, senki sem szólt senkihez. Ennek a látványnak a kontrasztjaként viszont a peron közepén lévő kis pocsolyában, néhány kis veréb hangos örömmel teli csiripeléssel élt a vízzel és a napsütés melegével. Ebből a látványból született meg ez a festményem.

Egy madárnak eszébe sem jut, mikor csiripelve kéri, követeli a táplálékát a Teremtőjétől, hogy amit kér: nem kapja meg. Erre az aggódásra és hitetlenségre - az ősbűn óta - csak az ember képes. 


"Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?" (Máté evangéliuma 6, 26)

2023. január 15., vasárnap

Végtelen


 Végtelen 

(akril, vászon, 40 x 50 cm, 2023)


"Isten az enyhe szellő után beállt roppant nagy csendben van jelen."

(Dr. Barsi Balázs OFM)

2023. január 9., hétfő

Ádám teremtése

Ádám teremtése

65 X 50 cm, Bruynzeel grafit ceruzák 5-9 B, préselt szén, szén, Bristol papíron

Részletek:

Az alkotás a teremtés pillanatában ábrázolja Ádámot, az első embert, aki embrió pózban, éppen kinyítja szemeit és felnéz Teremtőjére. Felnőttként teremtetett, de feje, szemöldöke és testének többi része is csupasz, mint egy újszülöttnek. Személyiségének e gyermeki részéről ez a csupasz test és teremtésének póza árulkodik. Erre a Teremtőre való teljes ráutaltság fontosságáról - ahogyan egy kisgyermek is a szüleihez fordul - beszélt az Úr Jézus is: "és ezt mondta: "Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába." (Máté 18,3)

Körülötte a föld és annak pora látható, ez öleli körbe Ádámot, melyből megalkotta őt Isten. E föld körül szimbólumként jelenlévő növények és állatok veszik körbe az első embert.

Ádám körül zöldellő fű, kicsit távolabb babércserje és mirtusz láthatóak.

Ezek közül a fű: az alázatosság, az alárendeltség, a szerénység, észrevehetetlenség jelképe, amely a teremtésben a bűneset előtt, Isten és ember kapcsolatában az ember részéről még megvolt Teremtője felé.

A mirtusz bokor kezdemény pedig a tisztaság, ártatlanság, az Istenben vetett bizalom kifejezője. A növények között még fiatal babérbokor kezdemény is látható, amely a halhatatlanság jelképe, aminek Ádám is teremtetett.

E növények között bukkan fel az első állatok közül is néhány, melyeket az Úr, Ádám felé vezet: "Formált tehát az ÚRisten a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi..."(1 Mózes 2,19) Három állat lelhető fel a képen: a nyúl, a bárány és a páva (annak farok tollai). Mindhárom a teremtett, még bűn nélküli világ tökéletességére, gazdag áldásaira utal. A nyúl szapora állat, a termékenység jelképe. ("Ádám százharminc éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót, a maga képmására, és elnevezte Sétnek. Sét születése után Ádám nyolcszáz évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Ádám teljes életkora tehát kilencszázharminc év volt, amikor meghalt." 1 Mózes 5,3-5)

A bárány a szelídség, jámborság, engedelmesség megtestesítője. 

A páva pedig a halhatatlanság, az örök élet szimbóluma.

Elköltözés
Elköltözés

akril, vászon - 70 X 50 cm - 2023

Ez a képem a földi halál és a túlvilági élet találkozásának pillanatára fókuszál; emiatt egy esti, ködös kép az alapja, amely felvezet minket a csillagokkal teli éjszakába.
Az este, életünk alkonyában is a számvetés ideje, a visszaemlékezésé, lezárásé, a csendé.
Az elszáradt fűszálak szintén rövid földi életünk végének szimbólumai:
"Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az ÚR szele. - Bizony csak fű a nép! Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad."
(Ézsaiás 40, 6-8)
A fű közötti pitypangok szálló magvai pedig a gazdag újrakezdés szimbólumaiként jelennek meg. Így az égbe szálló magvak az elköltöző lelkek jelképei, melyek folytatják az Életet (csillagok) a halál (éjszaka) után is és Istenük fénye ragyog bennük. 
A csillagok emellett az Istenhez tartozó emberi és angyali sokaság jelképe is:

"Azután kivezette az ÚR, és azt mondta: Tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni! Azt mondta neki: Ennyi utódod lesz!" (1Mózes 15,5)

"Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat! Tudod, ki szabta meg annak méreteit, vagy ki feszített ki fölötte mérőzsinórt? Mire vannak erősítve oszlopai, vagy ki helyezte el sarokkövét, amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és ujjongtak mind az istenfiak?" (Jób könyve 38,4-7)

A virágok - ahogyan a pitypang is - a földből és az égből élnek, a kettő között feszülnek, és Isten tékozló gazdagságát hirdetik:
"Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?" (Máté 6,28-30)

Ezzel a végtelen és emberi szemmel nézve érthetetlen, "tékozló" szeretettel néz Isten is mireánk, ahogyan XVI. Benedek pápa is megfogalmazta:
"Az örökkévalóság nem a naptári napok állandó egymásutánja, hanem olyan pillanat, amelyben a teljesség átölel minket és mi átöleljük a teljességet. A végtelen szeretet óceánjába való elmerülés pillanata ez, amelyben az idő – az „előbb” és az „utóbb”- nincs többé.”